Distances līgums un atteikuma tiesības

ELITE GROUP SIA (reģ.nr:40203165407), juridiskā adrese Cēres 10A, Rīga, LV-1058, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu Mobilās terases interneta mājas lapā www..mobilasterases.lv un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot šajā interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus (apmaksa ar maksājuma karti, internetbankām un nomaksas pakalpojumu) vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Ja Pircējs izvēlas veikt maksājumu ar pārskaitījumu, Pārdevējs automātiski sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu avansa rēķinu, turpmāk saukts AR, kas ir šī distances līguma neatņemama sastāvdaļa. AR tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pēc AR apmaksas saņemšanas, Pircējam elektroniski tiek nosūtīts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem sagatavots gala rēķins. Pircējs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi. 

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Piegādes cena tiek aprēķināta individuāli katram klientam un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas. 

Atteikuma tiesības 

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz [email protected]. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam, atgriežot to uz mūsu juridisko adresi - Cēres iela 10A, Rīga. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

▪ pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

▪ pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot attiecīgos norādījumus. Mēs atgriezīsim Jūsu maksājumu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs saņemsim atpakaļ Preci. Mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko Jūs izmantojāt Pasūtījumam, un Jums nebūs jāmaksā nekāda maksa par šādu naudas atgriešanu.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu risināšanas kārtība

Strīdu un domstarpību, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja strīdu un domstarpību nav iespējams atrisināt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā, tad tie tiek risināti pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.